ביטוח חיים לחולים

ביטוח חיים לכל

  • חברת ביטוח מסרבת לבטח אותך?
  • נדרש ביטוח משכנתא ואין באפשרותך להתקבל לביטוח?

ביטוח חיים זמין גם לחולים במחלות כרוניות – מחלות קשות

כלל חברה לביטוח מאפשרת לך לרכוש ביטוח חיים ללא צורך בהצהרת בריאות.
רכישת ביטוח חיים למקרה מוות מוקדם – "ביטוח חיים לכל אחד" בכל מצב בריאות גם למי שנדחו לביטוח חיים בחיתום רפואי.

ביטוח חיים לכל אחד
תכנית ביטוח חיים מחולקת לשתי תקופות
תקופת ביטוח ראשונה - למשך שלש שנים ראשונות ביטוח חיים למקרה מוות מתאונה, במקרה מוות ממחלה במהלך תקופת ביטוח ראשונה יהיו תגמולי הביטוח למוטבים של המבוטח שווי הפרמיות ששלומו צמודים למדד.
תקופת ביטוח שניה - ביטוח חיים מכסה מוות מכל סיבה שהיא כולל מקרה מוות ממחלה.
גיל כניסה מקסימאלי 60
גיל סיום הפוליסה 67
פוליסה לביטוח חיים לכל אחד מיועדת לנשים ולגברים בכל מצב בריאות

ביטוח משכנתא – ביטוח חיים למשכנתא
בנקים למשכנתאות מאשרים הלוואת משכנתא בקבלת ביטחונות:

  • שעבוד נכס
  • רכישת ביטוח חיים בגובה הלוואת משכנתא הכולל רישום הבנק כמוטב – מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח במקרה מוות מוקדם.

ללא ביטוח חיים למשכנתא אין אישור עקרוני להלוואה, מה עושים?
מועד תשלום עבור הנכס מתקרב, הבנק לא משחרר הלוואה כי בזבזנו זמן יקר בחיפוש ביטוח משכנתא, המצאנו מסמכים רפואיים וכל מה שמחלקת חיתום של חברת ביטוח דורשת ואין ביטוח.
אירוע שחוזר על עצמו חדשות לבקרים פתרון דחוף ברגע האחרון זמין לביצוע.
בשלב הראשון, יש להמציא לבנק למשכנתאות מסמך דחייה לביטוח שמונפק ע"י חברת ביטוח.
בשלב השני, בעזרת סוכן ביטוח, יש להגיע להסכמה עם הבנק לביטוח מסוג ביטוח חיים לכל אחד של כלל חברה לביטוח במקום ביטוח חיים רגיל.
נכון, ביטוח חיים לכל אחד מספק הגנה חלקית ב- 3 שנים הראשונות על בסיס כיסוי מוות מתאונה בלבד, יחד עם זאת מתום 3 שנים הביטוח מכסה מקרה מוות מכל סיבה שהיא בדומה לכל פוליסת ביטוח חיים רגילה.
אפשרות נוספת לפתרון היא רכישת פוליסה ביטוח חיים למקרה מוות מתאונה בלבד, בדרך כלל חברת ביטוח מתנגדת לאשר ביטוח זה במקרה דחייה עקב מצב בריאות, ישנם סוכני ביטוח שיודעים להתגבר על מכשול זה.
גם אם הבנק יסתפק בביטוח חיים למקרה מוות מתאונה בלבד, הדאגה הכלכלית לבני משפחה שעלולים לאבד את יקיריהם עקב מוות ממחלה לא מותירה ספק:
קיים רק פתרון אחד – ביטוח חיים לכל אחד!

ביטוח חיים למשכנתא לכל אחד:

  • ביטוח חיים לחולי סרטן
  • ביטוח חיים לחולי טרשת נפוצה
  • ביטוח חיים לחולי כליות
  • ביטוח חיים לחולי סכרת

מחשבון ביטוח חיים לחולים

   
    גיל:
שם פרטי: שדה חובה
שם משפחה: שדה חובה
טלפון: שדה חובה
מייל: שדה חובה
הערות:


ביטוח חיים לכל אחד - גילוי נאות

תנאים כלליים לביטוח חיים
"ביטוח חיים לכל אחד"
צמוד למדד

ביטוח חיים בלא חיתום רפואי הכולל כיסוי למוות מתאונה בלבד בשלוש השנים הראשונות
( 1073 )

1.

הגדרות

 

בפוליסה זו תהיה למונחים המשמעות שלהלן המשמעות אשר מפורשת בצדם:

 

בעל הפוליסה

-

האדם, חבר בני אדם או תאגיד, המתקשר עם החברה בחוזה ביטוח ואשר שמו נקוב ב"דף פרטי הביטוח" כבעל פוליסה.

 

גיל המבוטח

-

ההפרש, המחושב בשנים שלמות, בין תאריך לידת המבוטח לבין המועד בו יש לקבוע אל גילו. 6 חודשים ומעלה יוסיפו לגיל המבוטח שנה שלמה.

 

דף פרטי הביטוח

-

דף המצורף לפוליסה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה, הכולל את מספר הפוליסה ואת פרטי הביטוח לפי הפוליסה לרבות הפרמיה ותקופת הביטוח.
10 ימי עסקים לאחר ביצוע שינוי בפרט מפרטי הפוליסה, אשר מחייב על פי תנאי הפוליסה את עדכונו
של "דף פרטי הביטוח", תשלח החברה לבעל הפוליסה "דף פרטי ביטוח" מעודכן בצרוף הסבר בדבר השינוי, ועדכון זה ייחשב הסכמת החברה לשינוי כאמור בסעיף 11.1 להלן.

 

הסדר תחיקתי

-

חוק הפיקוח, חוק חוזה הביטוח, התקנות והצווים מכוח חוקים אלה, כולל הוראות הממונה, אשר יסדירו את התנאים החלים על בעל הפוליסה, המבוטח, המוטב והחברה.

 

הצעה לביטוח

-

טפסים שמולאו ונחתמו על-ידי בעל הפוליסה והמבוטח בטרם קבלת המבוטח לביטוח, המהווים פנייה לחברה בהצעה שייערך עבור המבוטח ביטוח ושעל בסיס האמור בהם נאותה החברה לבטחו.

 

חברה

-

כלל חברה לביטוח בע"מ.

 

חוק הפיקוח

-

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א 1981.

 

חוק חוזה הביטוח

-

חוק חוזה הביטוח תשמ"א – 1981.

 

מבוטח

-

האדם שחייו בוטחו לפי הפוליסה ואשר שמו נקוב כמבוטח " בדף פרטי הביטוח ".

 

מוטב

-

הזכאי לתגמולי ביטוח בקרות מקרה הביטוח עלפי תנאי הפוליסה.

 

ממונה

-

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון כהגדרתו בחוק  הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"א – 2005.

 

מקרה הביטוח

-

אחד מן המקרים האלה:

 

 

-

א.

ב.

מות המבוטח מתאונה במהלך תקופת הביטוח הראשונה כמפורט בסעיף 6.1 להלן.
מות המבוטח מכל סיבה שהיא במהלך תקופת הביטוח השנייה כמפורט בסעיף 6.2 להלן.

 

סכום ביטוח

-

הסכום הנקוב ב"דף פרטי הביטוח,  אשר ישולם על-ידי החברה בקרות מקרה הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה.

 

פוליסה

-

חוזה ביטוח זה וכן "דף פרטי הביטוחההצעה לביטוח וכל נספח ותוספת המצורפים לו.

 

פרמיה

-

דמי הביטוח שעל בעל הפוליסה לשלם לחברה.

 

תאונה

-

אירוע חיצוני, פתאומי, אלים ובלתי צפוי אשר קרה במשך תקופת הביטוח וגרם במישרין ובלא קשר לגורמים אחרים, למותו של המבוטח ואשר מהווה בלא תלות בכל סיבה אחרת את הסיבה היחידה הישירה והמידית למקרה הביטוח להסרת ספק מובהר בזה כי פגיעה כתוצאה ממחלה או כתוצאה מצטברת של פגיעות זעירות (מיקרו טראומה) או כתוצאה מהשפעת אלימות מילולית או כתוצאה מפגיעה פסיכולוגית או אמוציונאלית, אינה בגדר תאונה.

 

תאריך התחלת הביטוח

-

התאריך הרשום ב"דף פרטי הביטוח" תאריך התחלת הביטוח.

 

תום תקופת הביטוח

-

מועד הגיע המבוטח לגיל 67 או לתום תקופת הביטוח כמפורט ב"דף פרטי הביטוח" לפי המוקדם מבניהם.

 

תקופת ביטוח ראשונה

-

תקופה בת  36חודשים קלנדאריים המתחילה ביום התחלת הביטוח ומסתיימת ביום האחרון של החודש ה- 36 (להלן "מועד סיום תקופת הביטוח הראשונה" ).

 

תקופת ביטוח שנייה

-

מתחילה ביום הראשון העוקב שלאחר מועד סיום תקופת הביטוח הראשונה ומסתיימת בתום תקופת הביטוח כרשום ב"דף פרטי הביטוח" (להלן "תום תקופת הביטוח").

2.

חבות החברה

 

2.1

חבות החברה נקבעת בהתאם לאמור בפוליסה ולהוראות ההסדר התחיקתי.

 

2.2

הפוליסה נכנסת לתוקפה החל מתאריך התחלת הביטוח כרשום ב"דף פרטי הביטוח" אך לכל התנאים האלה.

 

 

2.2.1

המבוטח חי בתאריך תשלום הפרמיה הראשונה.

 

 

2.2.2

מיום חתימת המבוטח על ההצעה לביטוח ועד ליום שבו החליטה החברה על הסכמתה לעריכת הפוליסה לא חל שינוי במקצוע ו/או בעיסוק ו/או בתחביב של המבוטח, שהיה משפיע על תנאי קבלתו המבוטח לביטוח אילו ידעה עליו החברה ביום קבלתו.

 

2.3

חבות החברה תהיה בתוקף במשך תקופת הביטוח בלבדכל הארכה של תקופת הביטוח טעונה הסכמת החברה מראש ובכתב.

 

2.4

שולמו לחברה כספים על חשבון פרמיות לפני שהחברה הסכימה לכריתת חוזה הביטוח, לא ייחשב התשלום כהסכמת החברה לכריתת חוזה הביטוח.

3.

הפרמיות

 

3.1

הפרמיה תהיה כנקוב ב"דף פרטי הביטוח" ותיקבע על-פי גילו ומינו של המבוטח בתאריך התחלת הביטוח ועל-פי מקצועו ו/או עיסוקו ו/או תחביבו בתאריך התחלת הביטוח. הפרמיה תשתנה בכל שנה בהתאם למפורט בטבלאות המצורפות ל"דף פרטי הביטוח".

 

3.2

הפרמיות ישולמו בזמני הפירעון הקבועים ב"דף פרטי הביטוח". חובת תשלום הפרמיות נפסקת עם תשלום הפרמיה שזמן פירעונה חל לאחרונה לפני מות המבוטח.

 

3.3

במקרה של תשלום הפרמיות בהוראת קבע לבנק לתשלום פרמיות )שירות שיקים) או לזכות חשבון החברה בבנק ייחשב זיכוי חשבון החברה בבנק כתשלום הפרמיה.

 

3.4

במקרה של תשלום הפרמיה שלא באמצעות הוראת קבע לבנק, יש לשלם את הפרמיה במשרד החברה כרשום "בדף פרטי הביטוח".

 

3.5

הסכמת החברה לקבלת הפרמיה שלא כאמור לעיל, במקרה מסוים,לא תחייבה לנהוג כך במקרים אחרים.

 

3.6

פרמיה שלא שולמה במועדה, עוד לפני ביטול הפוליסה, תשולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד ובתוספת ריבית כפי שתהיה נהוגה בחברה באותה עת, בכפוף לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961.

 

3.7

לא שולמה פרמיה במועדה, ולא שולמה גם לאחר שהמבטח דרש מן המבוטח לשלמה תבוטל הפוליסה בהתאם להוראות חוק חוזה ביטוח ולמועדים הקבועים בו.

4.

חידוש הפוליסה

 

4.1

בוטלה הפוליסה לפי סעיף 3.7 לעיל, יהיה בעל הפוליסה רשאי לדרוש את חידושה בכפוף לקיום כל התנאים האלה:

 

 

4.1.1

מיום ביטול הפוליסה טרם חלפו 3 חודשים.

 

 

4.1.2

המבוטח עודנו חי בעת החידוש.

 

 

4.1.3

כל הפרמיות שטרם שולמו ושמועדי פירעונן חל לפני תאריך החידוש ישולמו במלואן, בתוספת הפרשי הצמדה למדד ובתוספת ריבית כפי שתהיה נהוגה בחברה באותה עת, בכפוף לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א 1961.

 

4.2

חלפו 3 חודשים מיום ביטול הפוליסה -יהיה חידושה טעון בהסכמת החברה בכתב ובהתאם לתנאים שתקבע החברה.

5.

ביטול הפוליסה

 

בכל עת רשאי בעל הפוליסה לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב לחברה הביטול ייכנס לתוקפו ב1- בחודש שלאחר קבלת ההודעה במשרדי החברה.

6.

מקרה הביטוח

 

מקרה הביטוח הוא מותו של המבוטח על-פי האמור להלן :

 

6.1

בתקופת הביטוח הראשונה
בתקופת הביטוח הראשונה - מותו של המבוטח נגרם כתוצאה מתאונה בלבד, ובתנאי שהתאונה אירעה בהיות הפוליסה בתוקף והמוות אירע בתוך 90 ימים מתאריך התאונה הנ"ל.
החברה לא תהיה אחראית לפי פוליסה זו אם מותו של המבוטח נגרם, בין במישרין ובין בעקיפין על-ידי אחת או יותר מן הסיבות האלה:

 

 

6.1.1

התאבדות או חבלה עצמית במתכוון או סיכון עצמי במתכוון (פרט לניסיון להציל חיי אדם) בין אם המבוטח שפוי ובין אם לאו.

 

 

6.1.2

השתתפות המבוטח בביצוע מעשה פלילי.

 

 

6.1.3

שכרות או שימוש בסמים, פרט למקרה של שימוש על-פי הוראות רופא.

 

 

6.1.4

טיסת המבוטח בכלי-טיס אזרחי כלשהו, פרט לטיסת המבוטח בכלי טיס אזרחי בעל רישיון טיס מתאים להובלת נוסעים שהוצא על-ידי שלטונות מוסמכים.

 

 

6.1.5

מלחמה או סכסוך מזוין או פעולה מלחמתית או פעולת איבה של כוחות עוינים סדירים או בלתי סדירים או פעולה על רקע לאומני או התקוממות אזרחית או השתתפות בפעולות מלחמתיות או בפעולות צבאיות או פגיעה מנשק או תחמושת או פגיעה תוך כדי שירות צבאי.

 

 

6.1.6

ביקוע גרעיני, היתוך גרעיני, קרינה מייננת, פגיעה מנשק לא קונבנציונלי, כולל אטומי כימי וביולוגי או מטילים בליסטיים קונבנציונליים.

 

 

 

אם מקרה הביטוח היה מותו של המבוטח שלא כתוצאה מתאונה, במהלך תקופת הביטוח הראשונה, ישולם למוטב סכום הפרמיות, ששולמו לפוליסה, עד לתום החודש שלפני חודש פטירת המבוטח, כשהוא צמוד למדד על-פיהאמור בסעיף 10 להלן.

למען הסר ספק יובהר, כי אם מקרה הביטוח היה מותו של המבוטח שלא כתוצאה מתאונה, במהלך תקופת הביטוח הראשונה, לא ישולם למוטב סכום הביטוח.

 

6.2

בתקופת הביטוח השנייה
בתקופת הביטוח השנייה - מותו של המבוטח נגרם מכל סיבה שהיא ובתנאי שהמוות אירע בהיות הפוליסה בתוקף.

למען הסר ספק יובהר, כי החברה לא תהיה אחראית לפי פוליסה זו אם מותו של המבוטח נגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב התאבדותו, בין אם המבוטח שפוי ובין אם לאו, בתוך שנה מיום חידוש הביטוח לאחר שבוטל.

7.

המוטב ושינויו

 

7.1

החברה תשלם את סכום הביטוח המגיע על-פי תנאי הפוליסה למוטב הרשום בפוליסה.

 

7.2

בטרם אירע מקרה הביטוח המזכה מוטב בסכום הביטוח על-פי תנאי הפוליסה, רשאי בעל הפוליסה לשנות את המוטב הרשום בפוליסה. השינוי יחייב את החברה רק לאחר שנמסרה לה הוראה בכתב על-כך בחתימת בעל הפוליסה. בכל שינוי כאמור תשלח החברה לבעל הפוליסה, בתוך 10 ימי עסקים ממועד ביצוע השינוי, אישור על השינוי.

 

7.3

בשום מקרה לא יהיה בעל הפוליסה זכאי לקבוע מוטב בקביעה בלתי חוזרת או לשנות קביעה של מוטב בקביעה בלתי חוזרת אלא אם קיבל לכך מראש את הסכמתה בכתב של החברה.

 

7.4

שילמה החברה את הסכום המגיע למוטב הרשום בפוליסה בטרם נרשם בה אחר כמוטב במקומו בין אם על-פי הוראה בכתב בחתימת בעל הפוליסה ובין על-פי צוואתו המאושרת על-ידי בית המשפט המורה על תשלום לאחר, תהיה החברה משוחררת מכל חבות כלפי אותו אחר וכלפי בעל הפוליסה, עיזבונו וכל מי שיבוא במקומו.

 

7.5

לא נקבעו מוטבים בהצעת הביטוח - יהיו המוטבים - היורשים החוקיים של המבוטח.

8.

פוליסה בלא מרכיב חיסכון

 

הפוליסה אינה כוללת מרכיב חיסכון כלשהו ולפיכך במקרה ביטול הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח או במקרה שהמבוטח נותר בחיים בתום תקופת הביטוח לא תשלם החברה תשלום כלשהו על-פי הפוליסה.

9.

תביעות ותשלומי החברה

 

9.1

במות המבוטח חייב בעל הפוליסה או המוטב להודיע על-כך מיד לחברה ולפרט את סיבת המוות.

 

9.2

יש למסור לחברה, בהקדם האפשרי, העתק מאושר של תעודת פטירה רשמית וכן דין-וחשבון מפורט של הרופא שטיפל במבוטח. אם לא קדם טיפול רפואי למות המבוטח, תעודה על סיבת המוות ונסיבותיו.

 

9.3

על בעל הפוליסה או על המוטב, לפי העניין, למסור לחברה בתוך זמן סביר, לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הנוספים הדרושים לחברה לבירור חבותה, ואם אינם ברשותו, עליו לעזור לחברה, ככל שיוכל, להשיגם באופן סביר.

 

9.4

החברה תשלם את סכום הביטוח המגיע על-פי הפוליסה, ככל שמגיע, בתוך 30 ימים מהיום שהוגשו לחברה התביעה, המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותה. עם תשלום מלוא סכום הביטוח תבוטל הפוליסה

 

9.5

במקרה של מות המוטב ישולם סכום הביטוח, שהיה אמור להשתלם לו, ליורשיו החוקיים.

 

9.6

מכל תשלומיה תנכה החברה כל חוב המגיע לה מבעל הפוליסה ו/או מהמבוטח ו/או מהמוטב בגין הפוליסה, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

10.

תנאי הצמדה למדד
כל התשלומים לחברה ועל-ידי החברה על-פי "דף פרטי הביטוח" יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, כמפורט להלן:

 

10.1

המדד מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות) שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על-ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין שלא, אם יבוא מדד אחר, במקום המדד הקיים, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס בינו לבין המדד המוחלף.

 

10.2

המדד היסודי - המדד שפורסם לאחרונה לפני תאריך התחלת הביטוח המדד היסודי, הנקוב ב"דף פרטי הביטוח", מותאם למדד הבסיסי (100 נקודות) מחודש ינואר 1959 ומחולק ב-1000 .

 

10.3

המדד הקובע - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום.

 

10.4

כל תשלומי הפרמיה שעל בעל הפוליסה לשלם לחברה, ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה בשיעור עליית המדד הקובע ביום ביצוע התשלום בפועל לעומת המדד היסודי.
לענייןזה, יום ביצוע התשלום הוא המאוחר מבין אלה: המועד הנקוב בהמחאה או המועד שבו הגיעה ההמחאה למשרדי החברה במקרה של תשלום על-פי הוראת קבע או העברה בנקאית לזכות חשבון החברה, ייחשב יום זיכוי חשבון החברה בבנק כיום ביצוע התשלום בפועל.

 

10.5

סכום הביטוח יהיה צמוד למדד, מהמדד היסודי עד למדד הקובע.

11.

מסים היטלים ותשלומים נוספים

 

11.1

בעל הפוליסה, המבוטח או המוטב, לפי העניין, חייב לשלם לחברה את המסים הממשלתיים והאחרים החלים על הפוליסה או המוטלים על הפרמיות, על סכומי הביטוח ועל כל התשלומים האחרים שהחברה מחויבת לשלמם לפי הפוליסה, בין אם המסים האלה קיימים בתאריך עריכת הפוליסה ובין אם הם יוטלו במועד שלאחר מכן והכול בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

 

11.2

החברה תנכה מכל סכום שהיא חייבת בתשלומו על-פי תנאי פוליסה זו כל סכום שהיא חייבת בניכוי ועל-פיהוראות ההסדר התחיקתי.

12.

הודעות והצהרות

 

12.1

כל ההודעות וההצהרות הנמסרות לחברה בקשר עם הפוליסה על-ידי בעל הפוליסה, המבוטח או המוטב, ובלבד שמוסר ההודעה מורשה לכך, צריכות להימסר בכתב במשרדי החברה או אצל סוכן הביטוח הרלוונטי הרשום בפוליסה, ואולם הודעות וכן כל המסמכים הנלווים לשינוי מוטבים צריכות להימסר במשרדי החברה בלבד. כל שינוי בפוליסה או בתנאיה ייכנס לתוקפו רק אם החברה הסכימה לכך בכתב ורשמה רישום מתאים על-כך בפוליסה.

 

12.2

כל בקשה שיש להגיש לחברה בכתב, תוגש באמצעות הטפסים שיהיו מקובלים בחברה במועד הבקשה.

 

12.3

כל הודעה שתישלח בדואר על-ידי החברה לבעל הפוליסה, למבוטח או למוטב או להיפך (ובכפוף לאמור בסעיף 12.1 לעיל) תישלח לפי הכתובת המעודכנת הידועה ותיחשב כהודעה שהתקבלה כדין על-ידי הנמען בתוך 72 שעות מזמן מסירת המכתב הכולל את ההודעה בדואר.

 

12.4

החברה, בעל הפוליסה, המבוטח או המוטב, לפי העניין, חייבים להודיע בכתב על כל שינוי בכתובתם.

13.

סתירות
במקרה של סתירה בין התנאים הכלליים של הפוליסה ובין התנאים של תכנית או נספח או פרק מסוים, יחולו תנאי התכנית/הנספח/הפרק על ההטבות הנובעות מהם ועל שאר חלקי הפוליסה יחולו התנאים הכלליים.
במקרה של סתירה בין התנאים של תכנית או נספח או פרק מסוים יחולו התנאים של כל תכנית/נספח/פרק על ההטבות הנובעות מאותה תכנית/נספח ו/או פרק, לפי העניין.

14.

מקום השיפוט
התביעות הנובעות מפוליסה זו תוגשנה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בישראל.

15.

התיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה, על-פי הפוליסה, היא 3 שנים מיום מקרות מקרה הביטוח.

כלל חברה לביטוח בע"מ
מוקד שירות לקוחות בטלפון 5454 *
בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48 , תל-אביב 66180

טלפון  03-9420440
פקס 03-9529746
אינטרנט www.clalbit.co.il